Telefon: 0723-930.242


Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular


Pentru a cunoaste situatiile în care puteti apela la serviciile unui detectiv particular pentru activitati de investigare si/sau supraveghere (monitorizare de persoane), ar trebui sa cititi articolul 1 al Legii 329/2003:

Art. 1

(1) Detectivul particular este persoana atestata în conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la:

 • a) conduita si moralitatea publica a unei persoane;
 • b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera într-o afacere;
 • c) persoanele disparute de la domiciliu;
 • d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala înstrainate în scopul prejudicierii intereselor unei parti în proces;
 • e) asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii operatorilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care România este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

(3) Informatiile obtinute în urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în conditiile prezentei legi.

Art. 2

(1) Detectivul particular isi poate exercita profesia, dupa caz, în cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiintate conform legislatiei comerciale si care functioneaza în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române.

(2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducatorii executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sa fi indeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unei institutii publice cu atributii în domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu grad de ofiter si sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 5 lit. c), d), e) si f).

(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societatilor specializate de detectivi particulari, înfiintate conform alin. (1), trebuie sa îndeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 5 lit. d) si e).

Art. 3

(1) Detectivul particular este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor obtinute.

(2) Datele si informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, in conditiile legii, numai instantelor judecatoresti si Ministerului Public, daca acestea sunt utile pentru aflarea adevarului în cauzele penale.

(3) In activitatea desfasurata, detectivul particular se supune legii, statutului societatii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

Capitolul II - Dobândirea calitatii de detectiv particular

Art. 4

Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Art. 5

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • a) are cetatenia româna sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
 • b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unor institutii publice cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de învatamânt superior;
 • c) este apta din punct de vedere medical;
 • d) sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni savârsite cu intentie;
 • e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
 • f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz;
 • g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori detine un certificat de calificare în aceasta profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.

Art. 6

Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti urmatoarele acte:

 • a) cerere;
 • b) curriculum vitae;
 • c) actul de stare civila, în copie legalizata;
 • d) actul de studii, în copie legalizata;
 • e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizata;
 • f) certificate medicale si de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv de un laborator autorizat;
 • g) certificat de cazier judiciar;
 • h) declaratie din care sa rezulte ca îndeplineste conditia prevazuta la art. 5 lit. e);
 • i) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit in conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 7

(1) Calitatea de detectiv particular se dobândeste în urma verificarii îndeplinirii conditiilor prevazute de lege si a examinarii candidatilor de catre o comisie instituita la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.

(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se întruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Române.

(3) Dupa promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaza un atestat, pe baza caruia se poate asocia ori angaja la o societate licentiata sau îsi poate înfiinta cabinet individual pentru desfasurarea de activitati de investigare.

(4) Persoana respinsa la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligatia sa o solutioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

(5) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfasura activitatile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegatii emise de societatea pe care o reprezinta, în vederea solutionarii cazului ce face necesara prezenta acestora în România. Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac dovada calitatii de detectiv particular cu actul care atesta în mod valabil aceasta calitate în statul de origine sau de provenienta.

(6) Detectivii prevazuti la alin. (5) au obligatia ca înaintea desfasurarii oricaror activitati specifice si la încetarea acestora sa înstiinteze organul de politie competent teritorial.

Art. 8

(1) Calitatea de detectiv particular înceteaza:

 • a) prin renuntare scrisa, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti;
 • b) prin anularea atestatului în conditiile art. 23 alin. (2);
 • c) când persoana în cauza nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si c)-e).

(2) Calitatea de detectiv particular se suspenda:

 • a) când împotriva persoanei în cauza se pune in miscare actiunea penala, pentru o infractiune savârsita cu intentie, în legatura cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea dureaza pâna la solutionarea definitiva a cauzei;
 • b) pe timpul cât detectivul particular se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 10;
 • c) în conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1).

Art. 9

(1) Dupa promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeaza, în scopul dovedirii acestei calitati, legitimatia de detectiv particular.

(2) Legitimatia de detectiv particular este nominala si nu este transmisibila. Modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10

Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu:

 • a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice;
 • b) activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
 • c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si indeplinirii atributiilor specifice.

Capitolul III - Drepturile si obligatiile detectivului particular, ale societatilor specializate si ale cabinetelor individuale în care acesta îsi desfasoara activitatea

Art. 11

(1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii în legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si imprejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.

(2) În efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12

Detectivul particular are urmatoarele obligatii:

 • a) sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea adevarului în cauza pentru care a fost angajat;
 • b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
 • c) sa pastreze, chiar si dupa încetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si împrejurarile despre care a luat cunostinta în timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
 • d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

Art. 13

Detectivului particular, în desfasurarea activitatii, îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:

 • a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;
 • b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
 • c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala ori etnica a unei persoane;
 • d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
 • e) activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 14

Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi:

 • a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;
 • b) sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire profesionala si fizica specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu;
 • c) sa se afilieze în asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele în relatiile cu alte asociatii sau cu institutii ale statului;
 • d) sa solicite oficial de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 15

(1) În organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:

 • a) sa întreprinda investigatii numai în baza unei conventii scrise încheiate cu clientul;
 • b) sa înfiinteze un registru numerotat si sa îl înregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate;
 • c) sa comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata, pentru solutionarea unor cauze penale;
 • d) în cazurile în care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de îndata autoritatile cu atributii în domeniu;
 • e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
 • f) în raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca în practica elevi ai scolilor de detectivi particulari.

(2) Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari îsi întocmesc regulament de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie scrisa a conducatorului executiv al societatii sau a sefului cabinetului individual, dupa caz.

Capitolul IV - Sanctiuni

Art. 16

Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 17

Încalcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum si declararea de date false prin actul prevazut la art. 6 lit. h) constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

 • a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decât cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu încalcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;
 • b) încalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 7 alin. (6);
 • c) încalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 alin. (1) lit. a)-e).

Art. 19

(1) Contraventiile prevazute la art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 • a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
 • b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 200 lei la 500 lei.

(2) În cazul contraventiilor prevazute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 20

(1) Repetarea savârsirii contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendarii se dispun, în toate cazurile, de catre Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, si se comunica persoanei în cauza.

Art. 21

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Române.

Art. 22

Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29, se aplica si contraventiilor prevazute de prezenta lege.

Art. 23

(1) Încalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa caz, a licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioada cuprinsa între o luna si 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleaza daca, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savârsita din nou una dintre faptele care atrag masura suspendarii.

Art. 24

(1) Masurile prevazute la art. 23 referitoare la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispun de catre inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, dupa caz, de catre Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.

(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în conditiile prezentei legi, de catre Inspectoratul General al Politiei Române.

Capitolul V - Dispozitii finale

Art. 25

Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26

Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27

Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28

(1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

(2) Documentele necesare pentru dobândirea calitatii de detectiv particular, altele decât cele prevazute la alin. (1), eliberate cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, de catre autoritatile statului de origine sau de provenienta, sunt recunoscute in conditiile legii.

Art. 29

(1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Române si Serviciul Român de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobarii Guvernului.